Phân Gà – Phân Hữu Cơ Vi Sinh

Việc sử dụng phân gà làm phân bón hữu cơ là rất cần thiết trong việc cải thiện khả năng sản suất của đất và sản xuất cây trồng.

Hotline: 0335.333.338